What does ontplooiing mean to you?
1

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Feedback4professionals, gevestigd te Soest

Versie geldig vanaf april 2013

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Feedback4professionals. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Feedback4professionals. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Feedback4professionals behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Feedback4professionals erkend.
 4. Feedback4professionals garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

 1. Levering is in de vorm van accountgegevens. Met deze accountgegevens is het product toegankelijk.
 2. Na betaling krijgt u bijna direct een email met uw accountgegevens. Mocht dit langer duren dan één uur, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@feedback4professionals.com. Dan worden de accountgegevens na controle z.s.m. naar u toe gestuurd.

3. Prijzen

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW.

4. Herroepingsrecht

 1. Indien u niet tevreden bent met het product, dan kan u binnen 30 dagen vragen om restitutie.  Het account wordt vervolgens verwijderd en is niet meer actief. Heeft u al een feedbackverzoek verstuurd en tevens respons ontvangen (gedeeltelijk dan wel volledig), dan wordt het restitutie verzoek geweigerd.

5. Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst bij Feedback4professionals, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Feedback4professionals. Feedback4professionals houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
 2. Feedback4professionals respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. Feedback4professionals maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7. Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Feedback4professionals zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Feedback4professionals slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van Feedback4professionals gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. Feedback4professionals kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Feedback4professionals en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Feedback4professionals op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. Feedback4professionals behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Overmacht

 1. Feedback4professionals is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Feedback4professionals behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Feedback4professionals gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Feedback4professionals bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Feedback4professionals en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Soest kennis, tenzij Feedback4professionals er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Feedback4professionals, onderdeel van Communicum BV
Vredehofstraat 11
3761 HA Soest
T: +31 (0)6-46992115
KvK: 30190621

Login